08.01 2014 - Rezultatele chestionarului privind satisfactia clientilor

În perioada octombrie-noiembrie s-a aplicat
chestionarul pentru satisfacţia clienţilor aferent semestrului II al anului 2013. Chestionarele sunt anonime şi au fost aplicat pe 362 de subiecţi dintre care 322 pe teren şi 41 pe e-mail. Cei mai mulţi dintre subiecţi au vârsta cuprinsă între 31 şi 40 de ani. Chestionarul cuprinde 14 itemi.
În urma centralizării datelor s-a constatat că 61,64% dintre cei chestionaţi sunt mulţumiţi de serviciile RATT. 24,07% dintre cei care au răspuns se declară nemulţumiţi de serviciile RATT, iar un procent de 8,43% sunt foarte mulţumiţi. Gradul de satisfacţie este de 70,07%.

Jumătate dintre cei chestionaţi percep ca fiind reduse emisiile de noxe ale mijloacelor de transport în comun şi zgomotul produs de acestea.
Anul acesta pentru prima dată călătorii au putut alege în ce doresc să se investească prima dată când vine vorba de transportul în comun. 66% au declarat
că în tramvaie trebuie să se investească, 25% consideră că în noi linii de transport, iar 7% în chioşcuri.
Primele două aspecte care trebuie îmbunătăţite în activitatea RATT sunt aglomeraţia (consideră 46,1% dintre cei chestionaţi) şi frecvenţa mijloacelor de transport (38,4%).
În acelaşi chestionar am cerut să fie evaluată din nou activitatea RATT cu note de la 1 la 10, unde 10 reprezintă punctajul maxim. Serviciile RATT au fost notate cu nota 8 de 108 chestionaţi (aproximativ 30%) şi tot atâţia au dat nota 7 serviciilor RATT.

Pentru prima dată am dorit să aflăm câţi dintre călătorii chestionaţi ştiu despre portofelul electronic. Peste 67% au declarat că ştiu despre acesta, iar ceilalţi 33% au primit pliante cu detalii despre funcţionarea acestei modalităţi de taxare.
Mulţumim călătorilor noştri care au avut amabilitatea de a răspunde la chestionar.


06.01.2014 - Facilitati acordate in 2014


În anul 2014 facilităţiile la transportul în comun se acordă aceloraşi categorii de cetăţeni ca şi în anul 2013.
Vor fi prelungite automat abonamentele gratuite ale pensionarilor, ale beneficiarilor legilor 341/2004, 44/1994, 309/2002 şi ale cetăţenilor români cu domiciliul stabil în Municipiul Timişoara care au împlinit 70 de ani. Aceştia nu vor mai trebui să se prezinte la chioşcurile RATT pentru activarea cardului de transport.
Pensionarii care nu au card de transport RATT sunt aşteptaţi la oricare punct de vânzare al RATT, de luni pănă vineri între 6.00 şi 21.30 pentru a primi cardul. Trebuie să aducă în original cartea de identitate, cuponul de pensie de pe ultima lună (sau adeverinţă de la Casa de Pensii), decretul de lege (dacă sunt beneficiarii unei legi speciale).
Elevii din clasele I-XII sunt invitaţi la chioşcurile RATT cu buletinul de identitate (dacă au) şi carnetul de elev vizat pentru anul şcolar în curs pentru a-şi activa abonamentul pentru anul 2014. Gratuitatea se menţine până la pierderea calităţii de elev şi este valabilă şi în perioada vacanţelor şcolare.
Angajaţii asociaţiilor care beneficiază de gratuitate pe transportul în comun îşi vor activa abonamentele pentru anul 2014 la Centrul de abonamente de pe strada Intrarea Doinei, nr.2, de luni pănă vineri între 6.00 şi 21.00 pe baza buletinului de identitate şi a listelor transmise de asociaţii.
Toate celelalte categorii de beneficiari de reduceri la transportul în comun îşi vor încărca abonamentele lunar sau la nevoie pe baza documentelor specifice la orice punct de vânzare RATT.
Toţi călătorii care au facilităţi la transportul în comun trebuie să aibă asupra lor după caz documentele doveditoare: buletin, cupon de pensie, decret, carnet de elev/student vizat la zi pe care le vor prezenta la solicitarea echipelor de control.
Facilităţile la transportul în comun se acordă pe baza HCL 192/23.11.2012, HCL 34/15.01.2013, HCL 80/26.02.2013 şi HCL 478/24.09.2013.

27.11.2013 - selecţia directorului general al Regiei Autonome de Transport Timişoara

Regia Autonoma de Transport Timişoara organizează prin Consiliul de Administratie, la sediul Regiei Autonome de Transport Timişoara din b-dul Take Ionescu nr. 56 –selecţia directorului general al Regiei Autonome de Transport Timişoara- R.A.T.Timişoara.
Evaluarea/selecţia se organizează în condiţiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011- privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,
Procedura de evaluare/selecţie prealabilă cuprinde două etape:
Etapa I - verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare de către candidaţi, selecţia dosarelor ;
Etapa II - susţinerea lucrării proprii privind „Strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în HCL 256/14.05.2013”, interviu, pentru candidaţii declaraţi ’’admis” după etapa I.
Criteriile de selecţie sunt:
1. îndeplinirea condiţiilor de participare, dovedite prin conţinutul dosarului de participare;
2. abilităţile de comunicare;
3. motivaţia candidatului;
4. capacitatea managerială.
5. cunoaşterea bibliografiei
Condiţii de participare: pentru persoanele cu experienţă în managementul regiilor autonome sau societăţilor comerciale:
- cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;
- minim 13 ani de experienţă în managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile, din domeniul de activitate al R.A.T. Timişoara (transporturi urbane de călători), inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat în cel puţin un exerciţiu financiar încheiat cu profit;
- studii superioare tehnice şi juridice sau economice sau de administraţie de lungă durată absolvite cu diplomă;
- cursuri postuniversitare de perfecţionare de minim 1 an în domeniul managementului; studii doctorale.
- participare la programe de specializare pentru ocupaţia de manager de proiect în vederea accesării de fonduri europene dovedite cu certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
- domiciliul stabil/rezidenţă în România;
- capacitate deplină de exerciţiu;
- nu intră sub incidenţa art. 6 din O.U.G. 109 din 30.11. 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- declaraţie pe proprie răspundere că nu face parte din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare;
- să aibă stare de sănătate corespunzătoare exercitării acestei funcţii dovedită prin document de la medicul de familie;
- vechime în funcţii de conducere ca director în regii autonome sau societăţi comerciale cu profil transporturi urbane de călători de minim 9 ani.

Dosarul de participare trebuie să conţină obligatoriu:
1. Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021/2004);
2. Cazier judiciar;
3. Copii legalizate după acte de studii menţionate în condiţiile de participare (pentru cei care au finalizat studiile în străinătate este necesară dovada echivalării studiilor eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului — Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor);
4. Copie act identitate;
5. Copie carnet de muncă/documente doveditoare;
6. Dovada numirii în calitate de director/manager;
7. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia;
8. Declaraţie-notarială pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-¬una din situaţiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduită profesională;
9. Declaraţie - notarială pe proprie răspundere care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie, precum şi de a se putea verifica informaţiile furnizate;
10. Lucrare proprie privind „Strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite in HCL 256/14.05.2013” care va fi considerată oferta tehnică, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 109/2011.
11. Scrisoare de intenţie;

Candidaturile şi documentele solicitate se vor depune în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului, la sediul Regiei Autonome de Transport Timişoara, aflat în Bb-dul Take Ionescu nr. 56, în plic închis şi sigilat. Candidaţii vor primi un număr de înregistrare şi data depunerii candidaturii. Plicul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de director general al Regiei Autonome de Transport Timişoara, precum şi numele, prenumele şi domiciliul candidatului. Rezultatul selecţiei dosarelor etapa I se va publica în termen de 2 zile calendaristice de la data limită de depunere a acestora pe site-ul www.ratt.ro.
Candidaţii declaraţi admişi la etapa I de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul susţinerii lucrării proprii privind „Strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor criteriilor de performanţă stabilite în HCL 256/14.05.2013”, în prima zi lucratoare după publicarea rezultatului de selecţie al dosarelor etapa I pe site-ul www.ratt.ro., la orele 10.00 la sediul Regiei Autonome de Transport Timişoara, b-dul Take Ionescu, nr. 56.

Bibliografie obligatorie:

1. Legea nr.92 din 19.04.2007 a serviciilor de transport public local şi Ordinul nr.353/23 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările ulterioare ;
2. Codul Muncii aprobat prin Legea nr.53 din 24.01.2003 cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul acesteia cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
6.Ordonanţa de urgenţă privind guvernanţa corporativă nr.109/2011 cu modificarile ulterioare;

7.Ordonanta nr.26/20123 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau uniăţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participatie majoritară.

Consiliul de administratie al Regiei Autonome de Transport Timişoara


Documente mai vechi sunt disponibile in arhiva anului 2013
Despre noi
Politica noastra
Informatii transport
Alte servicii
Forum
Sistem taxare
Ticketing