how to make your own website for freePolitica în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, 

Politica în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale,

           Societatea de Transport Public Timişoara doreşte să-şi îmbunătăţească continuu performanţele în domeniul transportului public de persoane şi a celorlalte domenii asumate.
Scopul Societăţii de Transport Public Timişoara este:
 de a presta servicii de calitate răspunzând cerinţelor şi aşteptărilor tuturor părţilor interesate: clienţi, furnizori, angajaţi;
 de a realiza îmbunătăţirea performanţei de mediu printr-o bună administrare a activităţilor ce au un impact asupra acestuia;
 de identificare, evaluare şi control a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, cu implicarea întregului personal, pentru eliminarea sau, cel puţin, scăderea nivelului acestora.

În acest scop, ne angajăm să acţionam în următoarele direcţii:

 Creşterea încrederii şi satisfacerii cerinţelor clienţilor prin îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor;
 Asigurarea condiţiilor pentru menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a performanţelor de calitate, mediu şi SSM;
 Îndeplinirea cerinţelor legale, conformarea cu legislaţia naţională şi internaţională, precum şi cu alte cerinţe la care societatea a subscris;
 Instruirea, conştientizarea, comunicarea permanentă şi asumarea responsabilităţii fiecărui angajat în privinţa minimizarii tuturor riscurilor identificate şi a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
 Promovarea şi păstrarea unui dialog deschis şi continuu cu părţile interesate pe probleme de management de mediu şi SSM;
 Creşterea eficienţei Sistemului de Management Integrat;
 Eficientizarea tuturor serviciilor şi/sau activităţilor desfăşurate.
 Asigurarea de condiţii de lucru sigure şi sănătoase pentru prevenirea traumatismelor şi bolilor determinate de muncă care să fie adecvate contextului organizaţiei precum şi naturii specifice a riscurilor şi oportunităţilor SSM ale acesteia;
 Asigurarea unui cadru pentru stabilirea obiectivelor SMI;
 Eliminarea pericolelor şi reducerea tuturor riscurilor;
 Asigurarea consultării şi implicării lucrătorilor şi a reprezentanţilor lucrătorilor

Politica Societăţii de Transport Public Timişoara în domeniul calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii în muncă este cunoscută de către toţi angajaţii acesteia, accesibilă pentru toate părţile interesate la sediul şi pe site-ul societăţii.

Documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate şi Securitate în Muncă, sunt astfel concepute încât să susţină această politică şi să fie în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR EN ISO 45001:2018.

Promovarea conceptelor moderne de management reprezintă una din priorităţile organizaţiei şi este un factor determinant pentru o dezvoltare durabilă.

În calitate de Director General, mă angajez prin autoritatea de care dispun şi în primul rând, prin exemplul personal, în dezvoltarea şi îmbunătăţirea continua a Sistemului Integrat de Management al Calităţii, Mediului, Sănătăţii şi Securităţii în Muncă.


Timişoara,                                                                                                                          Director General
01.03.2021                                                                                                                  ing. Nicolae Florin BITEA             

Last update: 03.2021